Meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana, meža inventarizācija, meža taksācija

Meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana (meža taksācija, meža inventarizācija), t.sk., Gaujas Nacionālajā parkā

Meža inventarizācija – informācijas iegūšana par mežu un tās dokumentēšana. (Meža likums 1.14) pants)

Meža inventarizācija ir nepieciešama, lai varētu veikt saimniecisko darbību mežā. Meža īpašnieka pienākums ir vismaz reizi 20 gados veikt sev piederošā mežā meža inventarizāciju un tās materiālus iesniegt Valsts meža dienestā.

Meža apsaimniekošanas plāns tiek izstrādāts pamatojoties uz meža inventarizāciju. Tajā iekļauj papildus informāciju, plānojot meža apsaimniekošanu tiek nodrošināta:

  1. Koksnes resursu maksimāli vienmērīga un ilgtspējīga izmantošana;
  2. Meža ražības un vērtības saglabāšana un paaugstināšana;
  3. Meža likumā u.c. normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana.

Gaujas nacionālajā parkā (GNP), ja mežs atrodas ainavu aizsardzības, dabas lieguma vai kultūrvēsturiskajā zonā, tad ir jāizgatavo Meža apsaimniekošanas plāns. GNP administrācijas rīkojumā Nr.28 (17.02.2003), kas izdots pamatojoties uz Gaujas nacionāla parka likuma 9.pantu, Meža likuma 31., 34., 35. un 37.pantu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.352 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, nosaka kādas prasības jāievēro, lai izgatavoto Meža apsaimniekošanas plānu