Jaunaudžu kopšana

Jaunaudžu kopšanas uzdevums ir izveidot vēlamo kokaudzes sastāvu ar noteiktu koku skaitu, lai nodrošinātu kokiem pietiekamu augšanas telpu. Ja kopšanas cirtes ir veiktas savlaicīgi un pareizi, tad ir iespējams izaudzēt augstražīgas un noturīgas mežaudzes.

Jaunaudžu kopšanu reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr.1453 Meža atjaunošanas noteikumi (15.12.2009).  Jaunaudzes nepieciešams kopt, lai mežaudzi Valsts meža dienests varētu atzīt par atjaunotu. Līdz 2 metru augstās jaunaudzēs ir noteikts minimālās koku skaits uz hektāra, kāds nepieciešams , lai jaunaudzi varēt atzīt par atjaunotu un izkoptu.

Ministru kabineta noteikumi Nr.590 Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi (28.08.2007) nosaka pieļaujamo koku skaitu 2 -10 metru augstās mežaudzēs, šādās audzēs atkarībā no koku sugas ir noteikts maksimālais pieļaujamais koku skaits uz hektāra.