Mežos izsludināts ugunsnedrošais laikposms

Valsts meža dienests (VMD) pamatojoties uz Ugunsdrošības noteikumu (17.02.2004. MK noteikumi Nr. 82) 29. punktu sākot ar 28.aprīli visos Latvijas teritorijas mežos ir noteicis meža ugunsnedrošo laikposmu.

Meža  īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsnedrošā laikaposma noteikšanu ir jānodrošina ugunsdrošības prasības mežā. VMD uzsāk dežūras ugunsnovērošanas torņos. Līdz ar to ir svarīgi bez saskaņošanas ar vietējo mežniecību neveikt dedzināšanas darbus meža tuvumā, kas var radīt lielus dūmus un līdz ar to maldināt ugunsnovērotājus.

Lai samazinātu meža ugunsgrēka izcelšanās iespējas ugunsnedrošajā laikaposmā saskaņā ar Ugunsdrošibas noteikumu 34.punktu ir noteikta virkne aizliegumu:

34. Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:
34.1. kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
34.2. atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
34.3. nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
34.4. veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
34.5. medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
34.6. braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai;
34.7. ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
34.8. bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

Mežistrādātājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma izsludināšanu ir jāpārtrauc zaru un ciršanas atlieku dedzināšana izcirtumos. Meža īpašniekiem ir jāatbrīvo meža ceļi un stigas no kritušiem kokiem un krūmiem, kā arī jāizlīdzina risas, kas ir dziļākas par 0,25 metriem, lai netraucētu ugunsdzēšanas transporta pārvietošanos.

Meža  īpašniekiem ir pienākums veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā.

Meža ugunsnedrošā laikposma sākumu un beigas nosaka VMD. Pašvaldības pēc saskaņošanas ar VMD savā administratīvajā teritorijā var noteikt un izsludināt citu meža ugunsnedrošo laikposmu.