Stigošana

Stigošana ir nepieciešama, ja cirtes rezultātā mežaudzes vai tās daļas šķērslaukums samazinās zem kritiskā šķērslaukuma. Parasti tas ir kailcirtē vai rekonstruktīvajā  cirtē. Ministru Kabineta „Noteikumi par koku ciršanu mežā” Nr.935 (18.12.2012) 68.punkts nosaka cirsmas ierīkošanas prasības. Cirsmas robežas apvidū iezīmē tā, lai tās ir skaidri redzamas. Par skaidri redzamu cirsmas robežu apvidū ir uzskatāma mežaudze līdz 20 gadu vecumam, izcirtums, zeme, kuras zemes lietošanas veids nav mežs, robežstiga, meža infrastruktūras objekts vai apvidū ar krāsu, lenti vai vizūrstigu iezīmēta cirsmas robeža. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par to, lai cirsmas robežas atbilstu Valsts meža dienestā iesniegtajai skicei.

72. punkts nosaka:  „ja bojājumu dēļ (piemēram, vējgāzes, vējlauzes vai snieglauzes dēļ) pirms ciršanas uzsākšanas nogabala platību nav iespējams uzmērīt, meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs cirsmu norobežojošos augošos kokus iezīmē ar noturīgu krāsu. Izcirsto platību uzmēra un skici sagatavo pēc cirsmas izstrādes. Skici pievieno pārskatam par izcirsto koku apjomu.”

Veicot cirsmu stigošanu tiek iezīmētas cirsmas robežas, uzmērīti malu garumi un azimuti.