Dastošana

Dastošana augošu koku caurmēra mērīšana un sadalīšana pa sugām un koku tehniskā derīguma kategorijām vai konkrētiem sortimentiem. Dastošana ir nepieciešama, lai noteiktu precīzu koksnes krāju cirsmā. Dastošanā tiek uzmērīti visi meža nogabalā esošie koki, tiem uzmēra caurmēru 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla, kā arī tiek mērīti koku augstumi.