Cirsmu skiču izgatavošana

Pēc cirsmas robežu iezīmēšanas dabā un to uzmērīšanas tiek izgatavota cirsmas skice. Ministru Kabineta „Noteikumi par koku ciršanu mežā” Nr.935 (18.12.2012) 70. punkts nosaka prasības cirsmas skices sagatavošanai. Iestigotajai zīmē cirsmas skici ar piesaisti pie stigas, robežzīmes, trases, grāvja, izcirtuma vai kulises malas, infrastruktūras objekta krustpunkta. Ja cirsmas robežām (virsotnēm) ir norādītas koordinātas LKS-92 koordināšu sistēmā, tad nav nepieciešams norādīt cirsmas skices piesaisti. Cirsmas skice ir cirsmas ārējo robežu grafisks attēls (mērogs 1 : 10 000, 1 : 5000 vai 1 : 2000). Cirsmas skicē norāda ziemeļu virzienu, administratīvās teritorijas nosaukumu, īpašuma nosaukumu, kadastra numuru. Zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdu, uzvārdu un parakstu un apliecinājumu, ka cirsmas robeža apvidū ir zināma un zemes vienības robežzīmes un robežstigas apvidū ir ierīkotas un uzturētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo uzmērīšanu. Cirsmas skici var iesniegt arī elektroniski saskaņā ar normatīvajos aktos par Meža valsts reģistra informācijas apriti noteiktajiem nosacījumiem meža digitālo kartogrāfisko materiālu sagatavošanai;”

Cirsmas skice tiek izgatavota ar precizitāti 0,1*√S , kur S – cirsmas platība t.i. ja cirsmas platība ir 4 ha, tad pieļaujamā novirze ir  ±0.2 ha.