Kādi dokumenti nepieciešami meža apsaimniekošanas plānu izgatavošanai?

Lai varētu veikt meža inventarizāciju un izgatavotu meža apsaimniekošanas plānu nepieciešams:
1) Zemes robežu plāns, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības situācijas plānu vai apvienoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, vai zemes robežu plānu, ja tajā attēlotas zemes lietošanas veidu kontūras;
2) Meža inventarizācijas datu izdruka, ko izsniedz Valsts meža dienests, gadījumā ja tiek veikt atkārtota meža inventarizācija;
3) Zemesgrāmatas kopija;
4) Valsts zemes dienesta aktuālos Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra teksta un kadastra kartes datus (šos datus var pieprasīt meža taksators, bet tādā gadījumā tas ir maksas pakalpojums);
5) lai varētu veikt meža taksāciju mežā ir jābūt identificējamām īpašuma robežām un robežu zīmēm.